ระบบโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนคลองพลูวิทยา 

                 

โรงเรียนคลองพลูวิทยา จัดระบบโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น ๔ กลุ่มงาน คือ 

                           ๑. กลุ่มบริหารวิชาการ                      

                             ๒. กลุ่มบริหารงบประมาณและสินทรัพย์

        ๓. กลุ่มบริหารงานบุคคล

  ๔. กลุ่มบริหารทั่วไป 

โครงสร้างโรงเรียน