บุคลากรภายในโรงเรียน

  

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

นางพาณิภัค   เกตุคง

 

 

          ครูชำนาญการ    คณิตศาสตร์

นางสาววิภา  วัฒนะ

 

 

          ครูชำนาญการพิเศษ    ภาษาไทย

นางสาวกุลวดี กลสิทธิ์

 

 

          ครูชำนาญการ    ภาษาไทย

นางมัทนา   ท้าวน้อย

 

 

          ครูชำนาญการ    คณิตศาสตร์

นางสุกัญญา  พานทอง

 

 

          ครูชำนาญการ    สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

นายสุพจน์  ยุนิรัมย์    

 

 

          ครูชำนาญการ    วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

นางสาวสายดาว  รักษาทรัพย์

 

 

          ครูชำนาญการ    วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

นางสาวบัณฑิต  ชนะโชติ

 

 

          ครูชำนาญการ    วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

นางสาวพรพิรุณ พรมจรรย์

 

 

          ครูชำนาญการ    ภาษาต่างประ เทศ

นายจักรพงษ์  ศรีใย

 

 

          ครูชำนาญการ    วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

นางสาวชลธิชา  วิสิทธิวงศ์

 

 

          ครู    สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

นางสาวอังค์สุมา  โคตะบิน

 

 

          ครู    ศิลปะ

นางสาวชญานิศ  สาระกุล

 

 

          ครู    ภาษาต่างประเทศ

นางสาวฟาริดา  บุญสูง

 

 

          ครู    สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

นางสาวแก้วกัลยา  แสงอาวุธ 

 

 

          ครูผู้ช่วย

   ภาษาต่างประเทศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้าราชการครู พนักงานราชการ อัตราจ้าง (สนับสนุนการสอน)

 

นางสาวอัปษรศรี  นทอง

 

 

พนักงานราชการ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

นางสาวกัลเรืองรอง  วงษ์รพีพรรณ

 

 

พนักงานราชการ สุขศึกษาและพลศึกษา

นายเกรียงไกร  เกตุคง

 

 

เจ้าหน้าที่ธุรการ                 -