กลยุทธ์โรงเรียน

กลยุทธ์ที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน

๑. เสริมสร้างความอ่อนน้อมถ่อมตน มีมารยาท มีคุณธรรม และมีจริยธรรมให้เกิดกับผู้เรียน

๒. สร้างให้เรียนผู้มีความมุ่งมั่นในการเรียน

๓. เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีระเบียบ มีวินัย ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน

๔. ลดความเสี่ยงในการออกกลางคันของผู้เรียน

๕. เสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดทักษะเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

๖. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้สูงขึ้นทุกรายวิชา

๗. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงออกทางความคิด และความสามารถด้านต่าง ๆ

๘. สร้างให้ผู้เรียนรู้รักษ์ความเป็นไทย และท้องถิ่น(วัฒนธรรมชอง)

๙. เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะด้านอาชีพ เพื่อพัฒนาสู่อาชีพที่สนใจ

 

กลยุทธ์ที่ ๒ ด้านพัฒนาบุคลากร

๑. สนับสนุนครู และบุคลากรทางการศึกษามีองค์ความรู้และจิตวิญญาณของความเป็นครู

๒. ส่งเสริมให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ

 

กลยุทธ์ที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการศึกษา

๑. พัฒนาอาคาร ภูมิทัศน์ ให้มีความพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยต่อผู้เรียน

๒. พัฒนาสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกให้เพียงพอต่อการใช้งาน

๓. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หน่วยงานภายนอกมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

๔. สร้างห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนคุณภาพ

๕. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาให้มากขึ้น

๖. พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนในสถานศึกษาให้เข้มแข็ง

๗. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็ง