ข้อมูลทั่วไป

test01

ข้อมูลทั่วไป

          ๑. โรงเรียนคลองพลูวิทยา ตั้งอยู่ เลขที่ ๖/๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด โทรศัพท์ ๐-๓๙๔๙-๓๕๔๖ โทรสาร ๐-๓๙๔๙-๓๕๔๗ 

          ๒. เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

          ๓. มีพื้นที่บริการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ พื้นที่ ตำบลคลองพลู หมู่ ๔, ๕, ๖, ๘, ๑๐ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ พื้นที่ ตำบลคลองพลู หมู่ ๑ - ๑๐ และ ตำบลจันทเขลม หมู่ ๑ - ๘

ข้อมูลด้านการบริหาร

          ประวัติโดยย่อ

          โรงเรียนคลองพลูวิทยา  ตั้งอยู่ เลขที่ ๖/๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี มีเนื้อที่ ๓๕ ไร่ ๑ งาน ๓๐ ตารางวา ประชากรมีเชื้อสายไทย นับถือศาสนาพุทธ  และประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ทำสวนผลไม้ สวนยางพารา คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ลักษณะของประชากรชุมชนตำบลคลองพลูและบริเวณใกล้เคียงมีเชื้อสายชอง ซึ่งเป็นชนพื้นเมืองของชาวจันทบูรณ์ มีประเพณีที่สำคัญที่สุดที่ยังคงอยู่สืบทอดกันมาของชาวตำบลคลองพลู ได้แก่ ประเพณีการตั๊ก (การแต่งงานใหญ่) เป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวชองชนพื้นเมือง นอกจากนี้ยังมีการอนุรักษ์ ภาษาชองซึ่งเป็นภาษาพูด ผู้ใหญ่หลายท่านยังมีการพูดการสื่อสารด้วยภาษาชอง มีการละเล่นพื้นบ้าน   การร้องรำเพลงพื้นบ้าน ซึ่งเทศบาลคลองพลูร่วมกับชุมชนและโรงเรียนคลองพลูวิทยาจัดงานสืบสานวัฒนธรรมเหล่านี้ในช่วงสงกรานต์ของทุกปีที่บริเวณหมู่บ้านชอง

          โรงเรียนคลองพลูวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมแห่งแรกของพื้นที่ เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อพ.ศ. ๒๕๓๔  โดยเป็นสาขาของโรงเรียนบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เป็นโรงเรียนสหศึกษา เดิมสังกัดกองการมัธยม กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และได้ประกาศจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการโดยได้ชื่อว่า “โรงเรียนคลองพลูวิทยา” เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ปัจจุบันโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๔๗ ในช่วงแรกโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจาก

                   ๑. นายเอก  วรรณทอง        อดีตผู้ตรวจการกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา ๑๒

                   ๒. นางสุมนา  ทศานนท์      ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าใหม่“พูลสวัสดิ์ราษร์นุกูล” 

                   ๓. นายโมรา  ดำรงชีพ        สมาชิกสภาจังหวัดจันทบุรี

                   ๔. นายเฉิน  ผันผาย           อดีตกำนันตำบลคลองพลู

          รวมทั้งพี่น้องชาวตำบลคลองพลูและตำบลใกล้เคียงซึ่งมีนายวิลิศ  สกุลรัตน์ เป็นผู้บริหารคนแรก จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้น ม.๑ - ม.๓ ในปีการศึกษา ๒๕๔๑ เริ่มเปิดรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นปีแรก