ทำเนียบผู้บริหาร

 

 ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ปีแรกที่ดำลงตำแหน่ง(พ.ศ.) ปีท้ายที่ดำลงตำแหน่ง(พ.ศ.)
นายวิลิส  สกุลรัตน์ ผู้บริหาร ๒๕๓๔ ๒๕๔๑
นายประสิทธ์    มีพืชน์ ผู้บริหาร ๒๕๔๑ ๒๕๔๗
นางนิอร  เจริญกิตติ ผู้บริหาร ๒๕๔๗ ๒๕๕๑
นายทองขาน  บุญลา ผู้บริหาร ๒๕๕๓ ๒๕๕๕
นางสาวมะลิ  บุญคู่ ผู้บริหาร ๒๕๕๕ ๒๕๕๙
นายสุพร  พงษ์วิฑูรย์ ผู้บริหาร ๒๕๕๙ ๒๕๖๓
นางสาวสายพิณ  พิมล ผู้บริหาร ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
นายเทพพร  อินทร์อ่อน ผู้บริหาร ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

 

 

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ปีแรกที่ดำลงตำแหน่ง(พ.ศ.) ปีท้ายที่ดำลงตำแหน่ง(พ.ศ.)
นางสาวมะลิ  บุญคู่ รองผู้อำนวยการ ๒๕๓๕ ๒๕๕๔
นายวันปิยะ เขียวขว้า รองผู้อำนวยการ ๒๕๖๕ จนถึงปัจจุบัน