พันธกิจ เป้าประสงค์

 

ป้าย

 

          พันธกิจ

1. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน (กระบวนการเรียนการสอน)

2. พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

3. พัฒนาระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน

4. พัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะชีวิต สู่อาชีพ

5. พัฒนาสภาพแวดล้อม สื่อ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้

 

กิจกรรม1

 

             เป้าประสงค์

1. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน (กระบวนการเรียนการสอน)

2. พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

3. พัฒนาระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน

4. พัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะชีวิต สู่อาชีพ

5. พัฒนาสภาพแวดล้อม สื่อ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้