วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์

 

วิสัยทัศน์โรงเรียน

“พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ”

 

อัตลักษณ์โรงเรียน

"มารยาทงามตามวัย"

 

เอกลักษณ์โรงเรียน 

"มีจิตสาธารณะ"

 

ตราประจำโรงเรียน 

092

  รูปแสงธรรม

 

อักษรย่อของโรงเรียน  

"ค.พ.ว."

 

สีประจำโรงเรียน 

"เทา – เหลือง"

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน 

"ต้นจันทน์กะพ้อ"

 

คำขวัญโรงเรียน

"รู้หน้าที่ มีวินัย  ใฝ่ศึกษา  จรรยางาม สืบสานวัฒนธรรมชอง"

 

คติพจน์โรงเรียน

"อตฺตาหิ  อตฺตโน  นาโถ"